کابل کنترل قابل انعطاف

Conductor: Plain annealed copper wire

Insulation: PVC

Sheath: PVC

Standard: IEC 60227-7

Nominal voltage: 300/500 V

Max conductor temperature: 70°C

Application: In dry or damp placed for movable devices. Not permitted for underground.

هادی: مس آنیل شده

عایق: پی وی سی

روکش: پی وی سی

استاندارد:۷-۶۰۷ ISIRI

ولتاژ نامی: v 500/300

ماکزیمم دمای کاربری هادی:۷۰°C

کد شناسایی در استاندارد ایران: (۶۰۷)۷۵

کاربرد: در مکانهای خشک یا نم ناک جهت اتصال به دستگاههای متحرک. استفاده در زیرزمین مجاز نیست.