کابل های خودرویی شیلددار با فویل

T1

Construction Conductor : copper , Class 2

Insulation: PVC 90°c

Shield: One class 5 copper wires as the Earth Summit lined with a layer of aluminum foil

Sheath: PVC 90°C

T2

Construction Conductor : copper , Class 2

Insulation: PVC 105°c

Shield: One class 5 copper wires as the Earth Summit lined with a layer of aluminum foil

Sheath: PVC 105°C

T1

ساختمان :

هادی : از جنس مس و کلاس ۲

عایق: از جنس حرارتی ۹۰ درجه PVC

شیلد : یک رشته سیم کلاس ۵ مسی قلع اندود شده به عنوان ارت به همراه یک لایه فویل آلومینیوم روکش: از جنس حرارتی ۹۰ درجه PVC

T2

ساختمان :

هادی : از جنس مس و کلاس ۲

عایق: از جنس حرارتی ۱۰۵ درجه PVC

شیلد : یک رشته سیم کلاس ۵ مسی قلع اندود شده به عنوان ارت به همراه یک لایه فویل آلومینیوم

روکش: از جنس حرارتی ۱۰۵ درجه PVC