کابل های جریدار

Rated Voltage: 300/300 v

Conductor: Class 1 Copper

Insulation : PVC

Sheath : PVC

ساختمان: هادی از جنس مس کلاس ۱

عایق : پی وی سی

روکش : از جنس PVC با استقامت کششی کم

ولتاژ نامی :۳۰۰/۳۰۰v

کاربرد : در ساختمان ها و روی دیوار نصب می شود.