در استاندارد آلمانی که در ایران معمول شده است ساختمان کابل ها با حروف الفبا مشخص می شود.
در این روش حرف اول جنس هادی را مشخص می کند، N علامت مس و NA علامت آلومینیوم است.
حرف دوم عایق سیم ها را مشخص می‌کند. Y علامت پلاستیک و G علامت لاستیک است و در صورتی که حرفی وجود نداشته باشد عایق کاغذی مورد نظر است.
قسمت بعد معین کننده نوع غلاف. Y غلاف پلاستیکی، K غلاف سربی و KL غلاف آلومینیومی است.
قسمت بعد مشخص کننده نوع ذره است b مشخص کننده سیم های فولادی و b معین کننده سیم فولاد گالوانیزه است.
بالاخره قسمت آخر جنس روپوش خارجی را مشخص می‌کند و در آن A معین کننده ی الیاف گیاهی (جوت) می باشد.
در ذیل علائم چند کابل ولتاژ ضعیف که در برق رسانی مورد استفاده قرار می گیرد آماده است:
  • NYY کابل هادی مس، عایق و غلاف پلاستیک
  • NAYY کابل با هادی آلومینیوم، عایق و غلاف پلاستیک
  • NGG کابل با هادی مس، عایق و غلاف پلاستیک
  • NAGG کابل با هادی آلومینیوم، عایق و غلاف پلاستیک
  • NYKB  کابل با هادی مس، عایق پلاستیک، غلاف سرب و زره فولادی
  • NYYGB کابل با هادی مس، عایق و غلاف پلاستیک و زره فولاد گالوانیزه
  • NKBA کابل با هادی مس، عایق کاغذ، غلاف سرب، زره فولادی و روپوش خارجی الیاف گیاهی