سیمهای مسی نرم / سخت (بدون عایق)

Hard drawn

Standard : BS 125

Construction: Hard Copper (not annealed)

Application: For distribution voltage overhead

هادی : مس سخت

استاندارد : ۱۲۵ BS

کاربرد : در خطوط انتقال و توزیع برق